Blandt andet på baggrund af omtale i pressen i oktober 2017 af en række skolers forbindelse til DIKEV Fonden, Dansk Islamisk Trossamfund og bevægelsen Milli Görüs har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemført tilsyn med, om Selam Privatskole lever op til friskolelovgivningen, herunder uafhængighedskravet og frihed og folkestyre-kravet.

Styrelsen har den 25. januar 2019 truffet afgørelse i sagen. Styrelsen har ikke konstateret overtrædelse af friskolelovens uafhængighedskrav. Skolen lejer sine bygninger af DIKEV Fonden, men det sker på markedsvilkår. Styrelsen har dog anført, at skolen vedvarende skal være opmærksom på, om der er risiko for, at skolen kan komme til at stå i et afhængighedsforhold til fonden, som ejer skolens bygninger.

Med afgørelsen har skolen fået påbud om at tydeliggøre det dekorumkrav, der følger af friskolelovens frihed og folkestyrekrav, over for skolens ansatte og bestyrelse, så det sikres, at personlige holdninger ikke har indflydelse på skolen og arbejdet med eleverne.

Skolen har også – på baggrund af et tilfælde, hvor en censor havde en familiemæssig relation til en elev på skolen – fået påbud om at sikre, at der ikke forekommer inhabilitet i forbindelse med prøveafholdelse.

Skolen skal senest den 22. februar 2019 indsende en beskrivelse af skolens opfølgning på styrelsens påbud, hvorefter styrelsen afslutter sit tilsyn med skolen.