Der er regler for minimumstimetal for at sikre, at alle modtager den undervisning, de har krav på. Undervisningsministeriet følger hvert år op på, om skolerne overholder minimumstimetallet. Den seneste undersøgelse har vist, at der er behov for en ekstra indsats i nogle kommuner. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet følger nu op over for kommuner, der ikke har levet op til de lovpligtige minimumstimetal og/eller kravene til den mindste varighed af undervisningstiden.

Det er særligt 6. klasseeleverne, der ikke får de fagtimer, som de har krav på, mens skolerne generelt er bedre i mål, når det gælder elever i 2. og 9. klasse. Sammenlignet med det forrige skoleår - 2015/16 - er niveauet stort set uændret. En gennemgang af folkeskolens planlagte undervisning for 2016/17 viser, at mellem 93 og 99 procent af skolerne planlægger et timetal, der overholder minimumstimetallene i fagene samlet set på hvert klassetrin.

For specialundervisning viser tallene, at mellem 86 og 94 procent af skoler med specialundervisning planlægger et timetal, der overholder minimumstimetallene i fagene for hvert klassetrin.

Tallene viser også skolernes anvendelse af muligheden for at fravige minimumsreglerne for undervisningstidens varighed ved at bruge mindre tid på den understøttende undervisning for bestemte klasser, hvis de samtidig øger antallet af timer i fagundervisningen, hvor der er to voksne i klassen. En tredjedel (401 ud af 1196 folkeskoler) benyttede den mulighed i skoleåret 2016/17, hvilket svarer til niveauet i den undersøgelse, ministeriet fik udarbejdet af Epinion i efteråret  2016. Det er markant flere end året før, hvor tallet var 78 skoler, svarende til cirka 6 procent.